Home » » Code Addnewtabl tự động

Code Addnewtabl tự động


- Bạn dán đoạn code dưới vào bất cứ chỗ nào.

private void addNewTab(string strTabName, UserControl ucContent)
{
//-----------If exist tabpage then exit---------------
foreach (TabItem tabPage in tbGiaoDien.Tabs)
tbGiaoDien.SelectedTab = tabPage;
if (tabPage.Text == strTabName)
{
return;
if (tbGiaoDien.Tabs.Count > 1)
}
//-------------------------Clear Tab Before---------------
TabControlPanel newTabPanel = new DevComponents.DotNetBar.TabControlPanel();
tbGiaoDien.Tabs.RemoveAt(1);

TabItem newTabPage = new TabItem(this.components);
newTabPanel.Location = new System.Drawing.Point(0, 26);
newTabPage.ImageIndex = 0;
newTabPanel.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
newTabPanel.Size = new System.Drawing.Size(1230, 384);
newTabPanel.Name = "panel" + strTabName;
newTabPanel.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(1);
newTabPanel.Style.BackColor2.Color = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(223)))), ((int)(((byte)(237)))), ((int)(((byte)(254)))));
newTabPanel.Style.BackColor1.Color = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(142)))), ((int)(((byte)(179)))), ((int)(((byte)(231)))));

newTabPanel.Style.Border = DevComponents.DotNetBar.eBorderType.SingleLine;
newTabPanel.Style.BorderSide = ((DevComponents.DotNetBar.eBorderSide)(((DevComponents.DotNetBar.eBorderSide.Left | DevComponents.DotNetBar.eBorderSide.Right)
newTabPanel.Style.BorderColor.Color = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(97)))), ((int)(((byte)(156)))));

| DevComponents.DotNetBar.eBorderSide.Bottom)));
newTabPanel.Style.GradientAngle = 90;

//------------add Tab page to Tab control-------------

newTabPanel.TabIndex = 2;
newTabPanel.TabItem = newTabPage;

//-------------New tab page---------------------

Random ran = new Random();
newTabPage.Name = strTabName + ran.Next(100000) + ran.Next(22342);

newTabPage.AttachedControl = newTabPanel;
newTabPage.Text = strTabName;

tbGiaoDien.Controls.Add(newTabPanel);

ucContent.Dock = DockStyle.Fill;
newTabPanel.Controls.Add(ucContent);

}
tbGiaoDien.Tabs.Add(newTabPage);
tbGiaoDien.SelectedTab = newTabPage;
}

- phần chữ mầu đỏ các bạn thay bằng tên tab của bạn nhé.
- Code button như sau:

//Tên UC bạn muốn add vào: UC = new //Tên UC bạn muốn add vào:(); addNewTab("Tên muốn hiển thị", UC);


- chúc thành công

Chào mừng đến với : Dương Văn Nam - cảm ơn các bạn đã đọc bài viết

» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy liên hệ với tôi qua email: emailphuongnam@gmail.com.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

Tham gia thêm: Facebook | Twitter :: Thank you for visiting ! ::

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại những ý kiến quý báu. Nam rất mong bạn ủng hộ nhiều hơn nữa cho http://www.duongvannam.name.vn/

Liên hệ : Dương Văn Nam | PhuongNamBlog
Copyright © 2020. Phương Nam Blog
Xem tôt nhất bằng trình duyệt: Chrome hoặc firefox
Được thiết kế trên Blogger